Klassiki Houndstooth nagşy Doly poliester mata düşek ýorgan örtük ýorgan

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Reňki: gara, goňur, gyzyl

Kompozisiýa: poliester

Üstünlik

Jikme-jiklik 1

Dürli aýratynlyklary özleşdirmek

Mugt nusgalar 3 günüň içinde iberiler

Jikme-jiklik 2

Softumşak we rahat duýgy

Termokary ýylylyk öndürijiligi

Reňk görnüşleriniň dürlüligi

Jikme-jiklik 3

ýokary hilli

Windeliň gowy garşylygy

Gyra garşy

anti-statik

Topy alyp bilemok

Öçme

Deformasiýa däl

2

Dört möwsüm üçin amatly

Maksady: Aýallar şal ýorgan, düşek ýorgan, ýel geçirmeýän ýorgan

Sorag-jogap

S: Hilini nädip kepillendirip bileris?

Jogap: Synagda hiç hili tapawudyň ýokdugyna göz ýetirmek üçin iberilmezden ozal doly barlag geçirer ýaly ýokary hilli barlag toparymyz bar.

S: Näme üçin beýleki üpjün edijilerden satyn almagyň ýerine bizden satyn almaly?

Jogap: Mata öndürmekde 10 ýyllyk tejribämiz bar.Täze önümleri yzygiderli ösdürmek üçin köp sanly halkara meşhur markalar bilen hyzmatdaşlyk etdik we önümlerimiz Europeewropa, Amerika, Günorta Amerika we dünýäniň beýleki ýurtlaryna eksport edilýär.

S: Näme üçin önümiňizi saýlamaly?

Jogap: Önümlerimiz ýokary hilli, gowy hyzmat we elýeterli.

S: Kompaniýaňyz başga haýsy gowy hyzmatlary berip biler?

Jogap: Hawa, satuwdan soň professional we çalt eltip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler