Täze stil balyk tereziniň nagşy Flanel Bronzing dokma mata

Gysga düşündiriş:

Esasy maddalar:100% poliester

Giňligi:160CM ýa-da özleşdirilen

Agramy:150-220GSM ýa-da özleşdirilen

Reňk:düzülip bilner


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

2

Esasy maddalar:100% poliester

Giňligi:160CM ýa-da özleşdirilen

Agramy:150-220GSM ýa-da özleşdirilen

Reňk:düzülip bilner

Nusga:düzülip bilner

Aýratynlyklary:ýumşak mata, gowy ýylylygy saklamak, top ýok, solmaýar

Esasan ýorgan, diwan ýorgan, ýassyk, şal ýorgan we ş.m. ýasamak üçin ulanylýar.

Flanel hakda näme?

Flanel matasy, Falaise diýlip hem atlandyrylýar, XVIII asyrda Angliýanyň Uels şäherinde döredildi.Umuman aýdanyňda, içerde garyşyk reňkli karton ýüň ýüplük bilen dokalan ýüň ýüň mata degişlidir, dokma, ýumşak we ýylmanak, ýumşak we ýylmanak däl, beden süňkleri has gowy Maýeriňkiden.Tagta birneme inçe.Mundan başga-da, flaneliň ýüpek ululygy inçe we flexural modul kiçi, şonuň üçin matanyň ajaýyp ýumşaklygy bar.

Flanel öndürilende, ýüň ýa-da pagta süýüminiň bir bölegi boýalýar, soňra esasy reňkli ýüň ýa-da pagta süýüminiň bir bölegi garylýar we garylandan soň, mata dokalan garyşyk ýüň ýüplüklere egilýär; üwemek we uklamak arkaly.Ussatlyk bilen tamamlandy.Flaneliň köp bölegi egirme dokamak bilen bir hatarda ýönekeý dokalýar.Woüňden ýa-da arassa pagtadan başga-da, onuň çig mallary ýüň ýa-da pagta viskoz garyndylarydyr.Bazarda käbir flaneller, könelmegine garşylygy ýokarlandyrmak üçin flanesleri emele getirmek üçin az mukdarda neýlon süýümini goşar.mahmal

Üstünlik

1. Hil: Hilini üpjün etmek we elmydama ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek üçin öz hil barlag toparymyz bar.

2. Bäsdeşlik bahasy: Biz zawod;iň arzan bahadan üpjün edip bileris.

3. Gowy abraý we kanagatlanarly hyzmat: Reňki, ini, agramy we beýleki aýratynlyklary düzülip bilner.

4. Wagtynda gowşurmak: Goýumy alandan soň adatça 15-20 iş güni gerek.(Mukdaryna baglylykda)

5. Nusga laýyklykda subut ediň we tertibi tassyklaň.

6. Nusga üçin töleg ýok

Müşderi hyzmaty gije-gündiziň dowamynda 24 sagat onlaýn, ähli önümler özbaşdak dizaýn edilip bilner, ähli önümler synag hasabatyndan geçdi (SGS, OEKO-TEX100)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler