Täze tehnologiýa amatly basylan köpük mahmal çaga ýorgan

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

8

Esasy maddalar: poliester

Reňki: gülgüne, gök, ýaşyl, çal, gülgüne we ak gözenek, gülgüne we gök gözenek

Mata: Köpükli mahmal basyldy

Aýratynlyklary: ýokary rahatlyk, solmaýan, aşa ýumşak, ekologiýa taýdan arassa mata

Çagalar üçin amatly, bahar, güýz, gyş we tomus howa şertli otaglarda amatly

Packöriteleşdirilen gaplama bolup, sowgat edilip bilner, bu hem gowy saýlaw.

Çagalaryň ýorganlary çyzgylara görä düzülip bilner.

Üstünlik

S: Hilini nädip kepillendirip bileris?

Jogap: Synagda hiç hili tapawudyň ýokdugyna göz ýetirmek üçin iberilmezden ozal doly barlag geçirer ýaly ýokary hilli barlag toparymyz bar.

S: Näme üçin beýleki üpjün edijilerden satyn almagyň ýerine bizden satyn almaly?

Jogap: Mata öndürmekde 10 ýyllyk tejribämiz bar.Täze önümleri yzygiderli ösdürmek üçin köp sanly halkara meşhur markalar bilen hyzmatdaşlyk etdik we önümlerimiz Europeewropa, Amerika, Günorta Amerika we dünýäniň beýleki ýurtlaryna eksport edilýär.

S: Kompaniýanyňyzyň artykmaçlyklary näme?

Jogap: Kompaniýamyzda hünär satuw topary we hünär önümçilik ugry bar.

S: Näme üçin önümiňizi saýlamaly?

Jogap: Önümlerimiz ýokary hilli, gowy hyzmat we elýeterli.

S: Kompaniýaňyz başga haýsy gowy hyzmatlary berip biler?

Jogap: Hawa, satuwdan soň professional we çalt eltip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler