Arassa reňkli merjen mahmal mata

Gysga düşündiriş:

Kompozisiýa: poliester

Top ýok, solmaýar, ekologiýa taýdan arassa mata ýok

Ulanylyşy: çaga ýorganlary, düşek ýorganlary, uklaýan ýorganlar, pijama

Merjen ýüňi inçe dokumanyň bir görnüşi, ýumşak el, saç dökmek aňsat däl, top ýok, solmaýar we deride gaharlanma ýok.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

4

Kompozisiýa: poliester

Top ýok, solmaýar, ekologiýa taýdan arassa mata ýok

Ulanylyşy: çaga ýorganlary, düşek ýorganlary, uklaýan ýorganlar, pijama

Merjen ýüňi inçe dokumanyň bir görnüşi, ýumşak el, saç dökmek aňsat däl, top ýok, solmaýar we deride gaharlanma ýok.

Owadan görnüşi we baý reňkleri.

Esasan gijeki eşiklerde, çaga önümlerinde, çagalar eşiklerinde, pijamalarda, aýakgaplarda we şlýapalarda, oýunjaklarda, awtoulag esbaplarynda, senetçilik önümlerinde, öý goş-golamlarynda we beýleki ugurlarda ulanylýan öý dokma pudagy barha meşhur bolýar.Bazarda köp sanly merjen mahmal düşekleri peýda bolup, ýuwaş-ýuwaşdan adaty ýorgan-düşekleriň ornuny tutdy.Merjen ýüň ýorgan, düşek, ýassyk, ýorgan, ýassyk ýassygy we dört bölek düşek ýaly seriýalar sarp edijiler tarapyndan ynamly.

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Baha

Iň amatly bahany üpjün etmek üçin öz boýag fabrigimiz we dokma fabrigimiz, ýokary hilli kanallarymyz bar.

2. Hil

Her önümiň müşderiniň talaplaryny kanagatlandyryp biljekdigini üpjün etmek üçin berk hil dolandyryş ulgamymyz bar.

3. Hünärmen

Baý senagat aýratynlaşdyrylan hyzmatlary başdan geçirýär.

4. Hyzmat

Hünärmen daşary söwda hyzmat topary, gije-gündiziň dowamynda müşderiler üçin soraglara jogap berer.

5
10
2
9
6

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler