Şerpa ýorgan

 • Düşek üçin gülgüne şerpa ýorgan - 450GSM kationiki boýag galyň ýyly ýumşak ýumşak bulaşyk ýumşak ýorgan, divan, düşek, oturgyç we ýaşaýyş otagy üçin

  Düşek üçin gülgüne şerpa ýorgan - 450GSM kationiki boýag galyň ýyly ýumşak ýumşak bulaşyk ýumşak ýorgan, divan, düşek, oturgyç we ýaşaýyş otagy üçin

  • TERJIME EDIP BOLAN - Super galyň düşek, merjen ýüňi quakkard ýüzi we Şerpa ýüňi tersine ýorgan atýar, size ýumşak we ýylylyk, islendik pursat üçin ajaýyp sowgat getirýär.
  • DIZayn aýratynlyklary - Bulaşyk ýumşak düşek ýorgan, kationiki boýalan poliester mata iki reňkli täsir edýär, açyk reňk berýär we ýitmegi aňsat däl, 280g uzynlykdaky Şerpa goşuň, ýeňil we ýumşak duýgy, güýçli ýylylygy tygşytlamak.
  • KÖP KÖP ULANYLMAK - Şerpa ýüň ýorgan, düşek diwany, bölekleýin, oturgyç ýa-da düşek üçin ajaýyp, telewizora tomaşa etmek, kitap okamak, öýde gizlemek ýa-da gysmak üçin ajaýyp. Kempir / piknikde alyp barsaňyz, size ýylylyk we rahatlyk berer.
  • WASHING CARE - Sowuk suw bilen ýumşak aýlawda maşyn ýuwmak, pes temperaturada gury, super ýumşak ýorgan gyrmyzy, solmaga çydamly we dermanlara garşy, birnäçe maşyn ýuwýar, her ýuwmak bilen has ýumşak bolýar.
  • HYZMAT GARANI alyş-çalyş
 • Elektrik bilen gyzdyrylan ýorgan zyňmak Flanel Şerpa Çalt gyzdyryş 50 ″ x60 ″, 6 ýylylyk derejesi we 10 sagada çenli awtomatiki öçüriji taýmer we LED displeý, öý ofisinde ulanmak, maşyn ýuwulýan, ETL C ...
 • 5 ýyladyş derejesi we 4 sagat awtomatiki öçürilen ýorgan ýorgan elektrik zyňmak, elektrik ýorgan super amatly maşyn ýuwulýan, düşek üçin çalt gyzdyrylýan Sherpa elektrik zyňylyşy

  5 ýyladyş derejesi we 4 sagat awtomatiki öçürilen ýorgan ýorgan elektrik zyňmak, elektrik ýorgan super amatly maşyn ýuwulýan, düşek üçin çalt gyzdyrylýan Sherpa elektrik zyňylyşy

  • Softumşak we ýyly: “Sherpa Electric Throw” aşa ýumşak ýüňden we tüýdükli we ýyly şerpadan durýar.Iki tarap hem sowuk howadan gorap biler we ajaýyp rahatlyk üpjün edip biler.Elektrik zyňyşymyz, günortanlyk arakesmede we gijeki ukyda amatlydyr.
  • Ygtybarly we energiýa tygşytly: Bu elektrik zyňylyşy FCC we ETL tarapyndan kepillendirilýär.5 ýyladyş sazlamasynda (85 ° F-110 ° F) bar, 10 minutyň içinde çalt gyzdyrylýar, bu sowukdan çalt çykmaga mümkinçilik berýär.Awtomatiki ýapmak funksiýasy rahatlyk bilen lezzet almaga mümkinçilik berýär.
  • Howpsuzlyk kepillendirilýär: qualityokary hilli ýyladyş simleri elektrik ýorganda deň paýlanýar we simiň süýşmeginiň öňüni almak üçin kesgitli gatlak bar.Elektrik ýyladyş simleri gysga zynjyryň we aşa gyzmagyň öňüni alyp, howpsuzlyk howplaryndan netijeli öňüni alyp bilýän köp gatly rulon gurluşyny kabul edýär.Elektrik zyňyşy size we maşgalaňyza güýz we gyş ýyly we rahat geçirmäge mümkinçilik berer.
  • Seresap bolmak aňsat: Elektrik zyňmaklary saklamak gaty aňsat.Aýrylýan ýyladyş gözegçisini seresaplyk bilen aýyryň we ýorgan bölegi maşyn ýuwup biler.Bellik: Maşynlary sowuk ýuwuň we gury pes ýykyň.
  • Satyş hyzmatlaryndan soň: Elektrik zyňylyşy, gözegçilik ediji we ulanyjy gollanmasy alarsyňyz.Ulanmazdan ozal görkezmeleri üns bilen ýerine ýetiriň.Haýsydyr bir kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, 24 sagadyň dowamynda size kanagatlanarly çözgüt hödürläris.
 • Şerpa ýüňi ýorgan, zyňylýan ýuka, ýumşak super ýumşak tersine öwrüliýän zolak geometrik nagyş ýorgan, düşek, divan we düşek

  Şerpa ýüňi ýorgan, zyňylýan ýuka, ýumşak super ýumşak tersine öwrüliýän zolak geometrik nagyş ýorgan, düşek, divan we düşek

  • I HIGH GOWY SYITYAHAT DÜZGÜN DIZAYN: Bu Şerpa ýorgan, bir tarapdan aşa ýumşak ýüň, beýleki tarapdan bolsa Şerpany ýylylaşdyrýar, size dürli ýumşaklyk duýgusyny berýär we günüň dowamynda ukyňyzy gowulaşdyrýar.Etorgan sizi gynandyrmaz.
  • UNIQUE STYLE: Dürli geometrik elementler we açyk reňkler bilen birleşdirilen ajaýyp we üýtgeşik çap nagyşlary, ýorgany özboluşly we bezegli edýär we bezegiňiz bilen deňeşdirýär.Diwanyň, düşegiň we düşegiň üstünde goýmak otaga stil goşup biler.Şol bir wagtyň özünde, saýlamagyňyz üçin dürli reňkler hödürleýäris.
  • IER GOWY SOWGAT: Bu sherpa ýorgan, Eneler güni, Şükür güni, Ro Christmasdestwo we doglan gün üçin ajaýyp sowgat saýlamasydyr. Etorgan hem dürli ssenariýalarda ýakynlaryňyza we dostlaryňyza goşmaça ýylylyk getirip biler.
  • ÜNS BERMEK: Sowuk suw bilen ýumşak aýlawda maşyn ýuwmak, pes temperaturada guramak, dökülmeginden gorkman solmaga çydamly.
  • 100% GARŞY GÖRNÜŞ: Müşderini kanagatlandyrmak hemişe iň esasy mesele, bu önüme aşyk boljakdygyňyza ynanýarys, ýöne soraglaryňyz bar bolsa ýa-da kanagatlanmasaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, meseläni çözeris mümkin boldugyça gysga wagtda we iň gowy hyzmaty hödürläň, satyn almaga arkaýyn boluň.
 • Harby-deňiz pilleriniň parady, bulaşyk tersine Şerpa ýorgan

  Harby-deňiz pilleriniň parady, bulaşyk tersine Şerpa ýorgan

  • 100% mikro süýüm
  • Import edildi
  • % Umşak, 100% mikrofiber mata tersine Sherpa zyňmak ölçegi 60 "x 50" bolup, pagta / poli garyndysyny doldurýar.
  • Roomaşaýyş jaýy, düşegiň aýagy, çagalar bagy ýa-da sowgat hökmünde ajaýyp çylşyrymly pil ýorgan.
  • Bezegli, ak pil dizaýny owadan, funksional zyňmak üçin çal reňkde düzüldi.
  • Zyňmak aňsat we sowuk we ýykylan gurak maşynlary ýuwmak üçin aňsat.Demirlemäň.
 • Premium Ro Christmasdestwo ýorgan Şerpa ýüpi zyňmak |Ro Christmasdestwo bezegi, maral, oňaýly gyş dynç alyşy, divan düşegi üçin ýorgan ýorgan

  Premium Ro Christmasdestwo ýorgan Şerpa ýüpi zyňmak |Ro Christmasdestwo bezegi, maral, oňaýly gyş dynç alyşy, divan düşegi üçin ýorgan ýorgan

  • Premium Sherpa Fleece
  • BOLAN GÜNI Öýüňize getiriň: Baýram keýpini dowam etdirmek üçin gyzykly möwsümleýin dynç alyş çapy bilen bezeldi!Täze ýyl sowgadyny berýär.|Birnäçe stilden saýlaň
  • BIR BLANKETDE GÖRNÜŞ, rahatlyk we bagt: Bu ýorgan bir tarapynda super ýumşak ýüň mata we beýleki tarapda rahat şerpa bilen örtülendir, düşegiňizde ýa-da diwanyňyzda ýatanyňyzda ýyly we rahat bolar.
  • Ölçegleri 50 × 60 dýuým we telewizora tomaşa etmek we diwanyňyzda / düşegiňizde ýatmak üçin amatly.Şeýle hem dynç alyş möwsüminde ýakynlaryňyza sowgat bermek üçin ajaýyp sowgat
  • HIGHokary hil we çydamly gurluşyk: 460 GSM super ýumşak mikrofiber poliester bilen ýasalan bu ýorgan ýumşak, ýeňil, ýöne çydamly.
  • Seresap bolmak aňsat: Sowuk suwda aýratyn ýuwuň, Gury pes
 • Sherpa gyzlary üçin “Sherpa Fleece” ýorgan

  Sherpa gyzlary üçin “Sherpa Fleece” ýorgan

  • ARG GÖRNÜŞ pink Gülgüne zyňylýan ýorganyň bu ululygy 50 ″ x60 is.Şerpa gülgüne ýorgan ähli ýaşlara laýyk gelýär.Diňe ulular, aýallar we eneler üçin ýeterlik däl, çagalar, gyzlar, gyz, oglanlar we bäbekler üçin hem örän amatly.Örän ýumşak şerpa goldawy bilen çap edilen zolak nagşy janly, ýöne sada däl.Adamlar bu ýakymly ýumşak ýorganyň ýumşak gurluşyndan lezzet alyp bilerler.Uly bulaşyk gülgüne zyňylýan ýorgan, sowuk gyşda size ýylylyk berer.
  • 【SUPER SOFT WE WARM】 Bu ýüň ýorgan, 100% ýokary hilli poliesterden ýasalýar, hatda çaganyň derisi üçinem ýumşakdyr.Oturgyç üçin gülgüne ýorgan, rahat we owadan.Iki taraplaýyn ýumşak gülgüne ýorgan we tekiz ýüň mata we gülgüne ýalpyldawuk şerpa materialy bilen zyňmak size dürli ýumşaklyk duýgusyny hödürleýär.Mundan başga-da, gülgüne zyňylýan ýorganlar goşmaça ýylylyk we rahatlyk gözleýän her bir adam üçin amatlydyr.
  • EM PREMIUM FABRIC girls BEAUTEX gyzlar we aýallar üçin ýumşak gülgüne ýorgan, ýukajyk ýer döretmek üçin kaşaň çaphana tehnologiýasy we ultra premium mata ulanýar.Açyk gülgüne bulaşyk ýorgan, özüne çekijiligi we ýakymlylygy saklaýar.Softumşak ýorganlaryň owadan reňki nusgawy we zolak nagşy häsiýet goşýar.Gülgüne zyňylýan ýorgan gözleýän bolsaňyz, bu gülgüne zyňylýan ýorgan size laýyk bolar.
  • 【WERSATILE ULANMAK Ssenarileri】 Şerpa gülgüne 50 "x60" ýorgan ýorgan, ýatmak ýa-da düşekde ýatmak üçin ajaýyp.Bu gülgüne zyňmak, giç işläniňizde ýa-da öwreneniňizde has ýylylygy we ýumşaklygy üpjün eder.Teleýaýlym görkezişlerine tomaşa edip, maşgala sagatlaryndan lezzet almak üçin düşekde ýa-da düşekde oturmak gaty gowy zat.Etorgan, syýahat, kempir ýa-da başga ýagdaýlarda hem ulanylyp bilner.
  • 【GYSGAÇA Gaýtarmak customer Müşderimize ýakymly söwda tejribesi bermek üçin, ýetginjek gyzlar üçin ýorgan-düşeklerimiziň arassa bolmagy üçin ajaýyp gaplamalary ulanýarys.Satuwdan soň giňişleýin hyzmatlarymyz bar.BEAUTEX gaýdyp gelmek we çalyşmak we ömürlik mugt müşderi hyzmatyny üpjün edýär.Etsorgan-düşeklerimizden we zyňýan zatlaryňyzdan kanagatlanmasaňyz, biziň bilen habarlaşyp, doly puluňyzy almagyňyzy haýyş edýäris.Sorag ýok!
 • Şerpa ýüň ýorgan, iki taraply popkorn tekiz ýorgan, düşek we düşek üçin ýumşak ýumşak bulaşyk ýorgan;

  Şerpa ýüň ýorgan, iki taraply popkorn tekiz ýorgan, düşek we düşek üçin ýumşak ýumşak bulaşyk ýorgan;

  • ÜPJÜNÇILIK DIZAYNY - Däneli ýüň ýüzi we şerpa ýüňi tersi bolan iki taraplaýyn zyňylýan ýorgan, iň ýokary rahatlyk we dynç almak üçin iň ýokary ýylylygy we ýumşaklygy hödürleýär.
  • I HIGH GOWY SYITYASAT - Iň oňat ýumşakdan ýasalan şerpa ýüň ýorgan, antistatiki, dem alýan, derä ýakymly we beýleki ýorganlar bilen deňeşdirilende solmaga we tegmillere has çydamlydyr.
  • Öý bezegi - Bu ýorgan moda reňkleri we dokumalary özünde jemleýär we islendik öýde ajaýyp bezeg elementini döredýär.Üç ölçegli dizaýny size ýokary bezeg duýgusyny berýär.Bu ýorgan-düşegiňizi başga bir gatlak hökmünde goşuň ýa-da ony ep-esli bukuň we düşege, diwana ýa-da oturgyja ýerleşdiriň.Öýüňiziň islendik otagyna (ýatylýan otag, myhman otagy, çagalar otagy, dynç alyş öýi, myhman otagy ýa-da RV syýahaty üçin alyp gitmek) ajaýyp ýerleşer.)
  • KÖP GÖRNÜŞ amatly ýorgan.
  • Maşyn ýuwujy we ýykylan gurak - Diňe bir görünýän we ajaýyp duýulman, eýsem gaty çydamly we saklamak aňsat.Sowuk suwda ýumşak ýuwujy serişde bilen ýuwmagy maslahat berýäris (mata ýumşadyjy ýok).Iň pes guradyjy enjamyňyzda pes ot bilen guradyň (demir etmäň).Ilkinji gezek ulanmazdan ozal ýuwmak maslahat berilýär.
 • Şerpa zyňylýan ýorgan, bulaşyk ýorgan, ýumşak diwan üçin ýumşak zyňylýan ýorgan ýorgan

  Şerpa zyňylýan ýorgan, bulaşyk ýorgan, ýumşak diwan üçin ýumşak zyňylýan ýorgan ýorgan

  • AT MATERIAL 100 100% mikrofiber poliesterden ýasalan, çydamly we ýygyrtlara çydamly.Mundan başga-da, ýumşak, bulaşyk size ýorgan atmagyň özboluşly we gowy hilli tejribesini getirýär.
  • 【HOUNDSTOOTH DIZAYNY ound Houndstooth nagşy quakard we Şerpa ýüňi tersine ýumşak ýorgan, moda we ýylylyk.Houndstooth nagşynyň güýçli retro stili, owadan we ajaýyp görnüşi bar, bu bolsa adamlary halamaga mejbur edýär.
  • 【DÜZGÜN & ELEGANT】 Bu owadan ýorgan, ýokary derejeli ýüňden we Şerpadan moda we häzirki zaman görnüşi bilen bezelen kaşaň duýgy we nepislik üçin niýetlenendir.Öý düşeginiň bezegi üçin iň gowusy.
  • 【SOFT we COZY】 Bu ýumşak ýorgan ýumşak we ýyly.Kitap okaýarkaňyz, divanda siňip, telewizora tomaşa edeniňizde ajaýyp, size dürli ýumşaklyk duýgularyny hödürleýär.Maşgalaňyz bilen dynç alyşdan lezzet alyp bilersiňiz.
  • 【Maşyn ýuwulmagy cold Sowuk suw bilen ýumşak aýlawda maşyn ýuwulmagy, gaty pes temperaturada gury ýykylmak. Demir, akartma ýa-da mata ýumşadyjylaryny ulanmakdan gaça duruň
 • Şerpa ýüň ýorgan atmagyň ululygy Bulaşyk ýumşak düşek ýorgan, iki taraplaýyn zyňylýan ýorgan, düşekli diwan

  Şerpa ýüň ýorgan atmagyň ululygy Bulaşyk ýumşak düşek ýorgan, iki taraplaýyn zyňylýan ýorgan, düşekli diwan

  • ANK BLANKET SIZE ankorgan düşek we düşegiňiz, diwanyňyz, bölümli, oturgyç, düşek ýa-da düşek üçin ajaýyp.Öýüň töwereginde dynç almak, telewizora tomaşa etmek, kitap okamak, garakçylyk etmek ýa-da gysmak üçin ajaýyp.
  • 【UNIQUE DIZAYN oral Merjen ýüňi quakkard ýüzi we Şerpa ýüňi tersi bolan iki taraplaýyn super ýumşak ýorgan, ukyňyzyň hilini ýokarlandyryp biljek dürli ýumşaklyk duýgularyny hödürleýär.- Iň soňky ýumşak we ýylylygy getiriň.
  • 【WERSATILE】 Bu ýumşak ýorgan kaşaň, ýeňil we ýyly.Divanda okamak, maşgalaňyz bilen telewizora tomaşa etmek, düşek ýorgan hökmünde ulanmak ýa-da kempir / piknik üçin alyp barmak, size ýylylyk we rahatlyk berer.Maşgalanyň şatlygyndan lezzet alyp, ýylyň dowamynda syýahat edip bilersiňiz.
  • 【DÜZGÜN & ELEGANT beautiful Bu owadan rahatlandyryjy ýorgan, ýokary derejeli ýüňden we Şerpadan ýokary derejeli dizaýn we duýgy bilen döredilen, islendik pursat üçin ajaýyp şahsy sowgat, ajaýyp duýgy we nepislik üçin döredildi.
  • 【Maşyn ýuwulmagy cold Sowuk suw bilen ýumşak aýlawda maşyn ýuwulmagy, gaty pes temperaturada çökýär, birnäçe maşyn ýuwulýar we owadan guradylýar.
 • Şerpa ýorgan flanel ýüňi ýumşak bulaşyk ýorgan, Ölçeg quakard Dok, ähli möwsüm üçin ýeňil ýumşak ýumşak rahat düşek / düşek ýorgan
 • Şerpa zyňylýan ýorgan, düşek üçin mikrofiber ýumşak zyňylýan ýorgan, ulular üçin ýyly ýyrtyk ýorgan, düşek üçin ýorgan zyňmak

  Şerpa zyňylýan ýorgan, düşek üçin mikrofiber ýumşak zyňylýan ýorgan, ulular üçin ýyly ýyrtyk ýorgan, düşek üçin ýorgan zyňmak

  • Gaty ýorgan
  • 【Ajaýyp dizaýn】 Bu amatly ýorgan, iki tarapynda dürli matalardan tikildi.Bir tarapy ýokary derejeli guzy ýüňünden, beýleki tarapy Şerpadan ýasalýar.Umuman pes açar nepislik, ýüpek degmek we nusgawy görnüş.Warmylylyk getireniňizde aşa rahatlykdan lezzet alyň.
  • 【Premium materiallar】 Bu 100% mikrofiber ýorgan.Bu aşa ýumşak ýorgan, gyrmyzy garşy, top däl, çydamly we beýleki ýorganlara garanyňda deformasiýa etmek kyn.Iki tarapdaky dürli matalar size başga bir tejribe berip biler we ýumşak ýumşaklyk ukyňyzy gowulaşdyrýar.
  • 【Köp gezek ulanmak】 Bu düşek zyňylýan ýorgan, içerde we daşarda ulanmak üçin amatly.Oturgyçda ýorgan bilen tötänleýin işläp bilersiňiz, ýa-da howluda güne ýorgan we sebet geýip bilersiňiz.Içerde ýa-da daşarda bolsun, bu ýorgan ýyly we gowy keýpde bolmak üçin iň gowy saýlawdyr.
  • 【Maşyn ýuwulýan】 Bu ýüň ýorgan, sowuk ýa-da ýyly suwda ýuwulyp, pes temperaturada guradylyp, soňra aýrylyp we ulanylyp bilner.Şeýle ädimden soň, gaty ýumşak we ýumşak ýorgan alarsyňyz!
  • 【Marka kepilligi this Bu ýumşak we ýumşak ýorganlary gowy görýän dostlaryňyza we maşgalaňyza sowgat hökmünde berip bilersiňiz.Soraglaryňyz ýa-da soraglaryňyz bar bolsa, olara jogap bermekden has hoşal bolarys.
123456Indiki>>> Sahypa 1/6