Önümler

 • Düşek üçin gülgüne şerpa ýorgan - 450GSM kationiki boýag galyň ýyly ýumşak ýumşak bulaşyk ýumşak ýorgan, divan, düşek, oturgyç we ýaşaýyş otagy üçin

  Düşek üçin gülgüne şerpa ýorgan - 450GSM kationiki boýag galyň ýyly ýumşak ýumşak bulaşyk ýumşak ýorgan, divan, düşek, oturgyç we ýaşaýyş otagy üçin

  • TERJIME EDIP BOLAN - Super galyň düşek, merjen ýüňi quakkard ýüzi we Şerpa ýüňi tersine ýorgan atýar, size ýumşak we ýylylyk, islendik pursat üçin ajaýyp sowgat getirýär.
  • DIZayn aýratynlyklary - Bulaşyk ýumşak düşek ýorgan, kationiki boýalan poliester mata iki reňkli täsir edýär, açyk reňk berýär we ýitmegi aňsat däl, 280g uzynlykdaky Şerpa goşuň, ýeňil we ýumşak duýgy, güýçli ýylylygy tygşytlamak.
  • KÖP KÖP ULANYLMAK - Şerpa ýüň ýorgan, düşek diwany, bölekleýin, oturgyç ýa-da düşek üçin ajaýyp, telewizora tomaşa etmek, kitap okamak, öýde gizlemek ýa-da gysmak üçin ajaýyp. Kempir / piknikde alyp barsaňyz, size ýylylyk we rahatlyk berer.
  • WASHING CARE - Sowuk suw bilen ýumşak aýlawda maşyn ýuwmak, pes temperaturada gury, super ýumşak ýorgan gyrmyzy, solmaga çydamly we dermanlara garşy, birnäçe maşyn ýuwýar, her ýuwmak bilen has ýumşak bolýar.
  • HYZMAT GARANI alyş-çalyş
 • Gül quakard Trikotaj ýorgan, tüýli ýumşak uzalma, mikrofiber

  Gül quakard Trikotaj ýorgan, tüýli ýumşak uzalma, mikrofiber

  • Täzelik öý bezegi bölegi: bu reňkli bulaşyk zyňylýan ýorgan, her tarapyna gara, pil süňkünden we goňur gül nagşy bilen gelýär, ýaşaýyş otagyna we ýatylýan otaga estetiki görnüş goşmak üçin ajaýyp
  • Armyly, amatly we rahat zyňmak: bu trikota thr zyňylýan ýorgan ajaýyp ýumşak we uzyn, 60-dan 50 dýuým ölçelýär, bir adam kitap okanda ýa-da divanda telewizora tomaşa edeninde aňsat bolýar.
  • Içerki we daşarky ulanyş: bu iki taraply ýorgany düşegiň, oturgyjyň, sebediň, düşegiň üstüne sürtüň ýa-da piknik, kempir, gezelenç ýa-da syýahat üçin bu gaplanan ýorgan-düşegi daşarda göteriň, şeýle hem sowgat üçin amatly
  • Easyeňil ideg: Sowuk suwda näzik tegelekde ýumşak ýuwujy serişde bilen maşyn ýuwuň, guradyjy listleri ýa-da mata ýumşadyjyny ulanmaň, akartmaň, gury ýykmaň, howa gury ýa-da asma gurak, demir etmäň
  • Çydamly we uzak dowamly: bu ýumşak mikrofiber zyňylýan ýorgan ýuwlandan soň hemme ýerde dökülmez ýa-da yz galdyrmaz, çap edilen ýa-da möhürlenen dizaýnlardan tapawutlylykda, quakkard dokalan nagyş öçmez.
 • Gyzlar üçin at ýorgan sowgady Aýallar ýakymly haýwan atlary gülleri ýüň flanel zyňmak ýorganlar At söýüjiler üçin ýumşak ýeňil ýumşak gülgüne ýorgan

  Gyzlar üçin at ýorgan sowgady Aýallar ýakymly haýwan atlary gülleri ýüň flanel zyňmak ýorganlar At söýüjiler üçin ýumşak ýeňil ýumşak gülgüne ýorgan

  • 【Material】: Bu at atýan ýorgan, gaty ýumşak flanel ýüň poliester süýüminden ýasaldy.Super ýumşak, çydamly we ýyly we ýeňil, ýöne uzak möhletli ulanmak üçin ýeterlik çydamly. Tomus ukusynda ulanmak isleseňiz ýa-da gyşda ulanmak üçin ýeterlik ýyly bolsaňyz, ýorgan ajaýyp tejribäňizi saklaň.
  • 【Hd Çap ediş nusgasy】: iň ýokary ýumşaklyga we ýylylyga ýetmek üçin at ýorgan iň oňat ekologiýa taýdan arassa syýa hilinden peýdalanýar, ýöne nagşy aýdyň görkezýär. Üýtgeşik nagyşly rahat ýorgan maşgalaňyza açyk reňk berip, maşgalaňyza öwrüler. has ýyly we çaga ýaly gyzykly zatlardan doly.
  • 【Köpdürlüligi】: Lýuks ýyly flanel ýüň ýorganlar ähli pasyllar üçin amatly, içerde we daşarda, düşek, düşek, kempir we syýahat üçin dizaýn.Softumşak we ýumşak degmek bilen sizi ýyly saklaýar.Sowuk gyşda ýa-da tomusda howa şertli otaglarda size rahatlyk hödürleýär.
  • 【Iň gowy sowgat we 3 ululygy saýlaň】: Owadan at ýorgan diňe bir amaly önüm bolman, eýsem özboluşly nagyşlar bilen hem çap edilip bilner.Maşgala dostlary üçin doglan gün, Ro Christmasdestwo, Hallowin, täze ýyl, Söýgüliler güni sowgat hökmünde gowy pikir.Söýgiňizi doly görkezer.50x40in çagalar üçin amatly;60x50in ýetginjek üçin amatly;80x60in aýal erkekler üçin amatlydyr.
  • Asy Easyeňil ideg】: Maşyn ýuwulýan we kynçylyksyz ideg üçin guradylýan.Maşynlary sowuk suw bilen ýuwuň, pes otda guradyň.Aşgazan aşmazlygy üçin elmydama ýeke ýa-da beýleki ýüň ýorgan bilen ýuwuň;hiç wagt akartma ulanmaň
 • Aýdym-saz ýorgan, Sazly bellik zyňylýan ýorgan bilen gitara agajyny çap ediň, rahat divan ýorgan ýorgan düşek diwany ýa-da syýahat üçin ajaýyp

  Aýdym-saz ýorgan, Sazly bellik zyňylýan ýorgan bilen gitara agajyny çap ediň, rahat divan ýorgan ýorgan düşek diwany ýa-da syýahat üçin ajaýyp

  • Poliester süýümleri, ýüň, poliester mata
  • SIZE: 60 W x 80 L Inç (150 CM X 200 CM), Möhüm ululyk her dürli ýerler üçin amatlydyr
  • MATERIAL: Lighteňil agramly ýorgan.Poliester matadan ýasalan, Ajaýyp ýumşaklyk
  • ÜPJÜNÇILIGI: Ajaýyp öý harytlary, diwan, ýatylýan otag, myhman otagy, Maşgala açyk howada işjeňlik, sport we plýa beach üçin hem peýdalydyr.
  • GYSGAÇA nagyşlar: Ajaýyp nagyşlar bilen ýokary ýokary çaphana tehnologiýasy adamlara wizual toý berýär
  • ÜNS BERMEK: Easyeňil ideg üçin maşyn ýuwulýan, solmagy ýa-da gysylmagy barada alada etme
 • Fleis ýorgan ýorgan korpusynyň ululygy, agyr koreý reňkli ýorgan 85 X 95 dýuým - 9 litr, ýekeje tekiz, ýumşak we ýyly, galyň raşel güýz, gyş, düşek, öý üçin çap edilen Mink ýorgan

  Fleis ýorgan ýorgan korpusynyň ululygy, agyr koreý reňkli ýorgan 85 X 95 dýuým - 9 litr, ýekeje tekiz, ýumşak we ýyly, galyň raşel güýz, gyş, düşek, öý üçin çap edilen Mink ýorgan

  • SÖ & GI we GÖRNÜŞ - 9 litrlik ýorgan ýorgan, güýzde we gyşda ulanmak üçin ýeterlik galyň we ýyly dokma gurluşyna eýedir.Etorgan, ýylylygy saklamak üçin çalt gyzdyryp we has köp howa saklap biler, wagt geçýär, ýylylyk dowam edýär, ukyňyzy gowulaşdyrmak üçin dürli ýumşaklyk we ýylylyk duýgularyny hödürleýär.
  • UNIQUE LUXURY BEDDING DECOR - 85 ″ x 95 ″ ölçegli düşek üçin JML şasy Fleýs ýorgan, şa aýal ýa-da King Size düşegi üçin ýeterlik uludyr we bezeg öýünde çylşyrymly tagamlary bolan öý eýeleri üçin ajaýyp.Nagyş tehnologiýasyny ulanmak bu koreý ýorganyna has güýçli üç ölçegli many berýär we düşekleriňizi ýagtylandyrýar. Açyk reňk bu ýorgan-düşegi ajaýyp görnüş bilen otagyňyzy asylly duýgy bilen doldurýar.
  • “SPLENDID & BEREIK SOWGAT IDEA”: Ajaýyp ussatlyk we arassa tikişler tikişlerde berk baglanyşyklary we integrasiýa dünýägaraýşy bilen has gowy gurluş güýjüni güýçlendirýär, bu bolsa kesilmeginiň öňüni alýar we has berk edýär.Täze ýyl, doglan gün, toý günleri we ş.m. maşgalaňyza ýa-da dostuňyza sowgat hökmünde bu koreý mink ýorgan-düşegini saýlap bilersiňiz.
  • ÜNS BERMEK ÜÇIN: Wakuum paketiniň döremegine sebäp boluň, ýorgan ýorgan birneme gyrmyzy bolup biler, adaty birnäçe gün ulananyňyzda ýok bolar.Mundan başga-da, pes otda 20 minutlap gury ýykylyp ýa-da ýumşak / näzik aýlawda maşyn ýuwup bilersiňiz (pes derejede guradyň).Akartma ýok we göni gyzdyrmaň.
  • Mähirli bellik - Bu koreý stilindäki ýorgan.Sizhli ululyklar ABŞ-nyň STANDARD SIZE-den has kiçi ASIA SIZE tarapyndan düzülendir.Artykmaç stil ýorganlaryndan lezzet almak isleseňiz, ölçeglerimizi üns bilen barlaň ýa-da hakyky düşegiňizden has uly ölçeg saýlaň.Sagbol.
 • Atedyladylan ýorgan elektrik zyňylyşy - 6 sany ýylylyk derejesi we 4 wagt sazlamasy, 3 sagat awto-öçürilen ýumşak lentaly ýüň çalt gyzdyryjy elektrik ýorgan
 • Elektrik bilen gyzdyrylan ýorgan zyňmak Flanel Şerpa Çalt gyzdyryş 50 ″ x60 ″, 6 ýylylyk derejesi we 10 sagada çenli awtomatiki öçüriji taýmer we LED displeý, öý ofisinde ulanmak, maşyn ýuwulýan, ETL C ...
 • 5 ýyladyş derejesi we 4 sagat awtomatiki öçürilen ýorgan ýorgan elektrik zyňmak, elektrik ýorgan super amatly maşyn ýuwulýan, düşek üçin çalt gyzdyrylýan Sherpa elektrik zyňylyşy

  5 ýyladyş derejesi we 4 sagat awtomatiki öçürilen ýorgan ýorgan elektrik zyňmak, elektrik ýorgan super amatly maşyn ýuwulýan, düşek üçin çalt gyzdyrylýan Sherpa elektrik zyňylyşy

  • Softumşak we ýyly: “Sherpa Electric Throw” aşa ýumşak ýüňden we tüýdükli we ýyly şerpadan durýar.Iki tarap hem sowuk howadan gorap biler we ajaýyp rahatlyk üpjün edip biler.Elektrik zyňyşymyz, günortanlyk arakesmede we gijeki ukyda amatlydyr.
  • Ygtybarly we energiýa tygşytly: Bu elektrik zyňylyşy FCC we ETL tarapyndan kepillendirilýär.5 ýyladyş sazlamasynda (85 ° F-110 ° F) bar, 10 minutyň içinde çalt gyzdyrylýar, bu sowukdan çalt çykmaga mümkinçilik berýär.Awtomatiki ýapmak funksiýasy rahatlyk bilen lezzet almaga mümkinçilik berýär.
  • Howpsuzlyk kepillendirilýär: qualityokary hilli ýyladyş simleri elektrik ýorganda deň paýlanýar we simiň süýşmeginiň öňüni almak üçin kesgitli gatlak bar.Elektrik ýyladyş simleri gysga zynjyryň we aşa gyzmagyň öňüni alyp, howpsuzlyk howplaryndan netijeli öňüni alyp bilýän köp gatly rulon gurluşyny kabul edýär.Elektrik zyňyşy size we maşgalaňyza güýz we gyş ýyly we rahat geçirmäge mümkinçilik berer.
  • Seresap bolmak aňsat: Elektrik zyňmaklary saklamak gaty aňsat.Aýrylýan ýyladyş gözegçisini seresaplyk bilen aýyryň we ýorgan bölegi maşyn ýuwup biler.Bellik: Maşynlary sowuk ýuwuň we gury pes ýykyň.
  • Satyş hyzmatlaryndan soň: Elektrik zyňylyşy, gözegçilik ediji we ulanyjy gollanmasy alarsyňyz.Ulanmazdan ozal görkezmeleri üns bilen ýerine ýetiriň.Haýsydyr bir kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, 24 sagadyň dowamynda size kanagatlanarly çözgüt hödürläris.
 • Şerpa ýüňi ýorgan, zyňylýan, ýumşak ýyly super ýumşak tersine zolakly geometrik nagyş ýorgan, düşek, divan we düşek

  Şerpa ýüňi ýorgan, zyňylýan, ýumşak ýyly super ýumşak tersine zolakly geometrik nagyş ýorgan, düşek, divan we düşek

  • I HIGH GOWY SYITYAHAT DÜZGÜN DIZAYN: Bu Şerpa ýorgan, bir tarapdan aşa ýumşak ýüň, beýleki tarapdan bolsa Şerpany ýylylaşdyrýar, size dürli ýumşaklyk duýgusyny berýär we günüň dowamynda ukyňyzy gowulaşdyrýar.Etorgan sizi gynandyrmaz.
  • UNIQUE STYLE: Dürli geometrik elementler we açyk reňkler bilen birleşdirilen ajaýyp we üýtgeşik çap nagyşlary, ýorgany özboluşly we bezegli edýär we bezegiňiz bilen deňeşdirýär.Diwanyň, düşegiň we düşegiň üstünde goýmak otaga stil goşup biler.Şol bir wagtyň özünde, saýlamagyňyz üçin dürli reňkler hödürleýäris.
  • IER GOWY SOWGAT: Bu sherpa ýorgan, Eneler güni, Şükür güni, Ro Christmasdestwo we doglan gün üçin ajaýyp sowgat saýlamasydyr. Etorgan hem dürli ssenariýalarda ýakynlaryňyza we dostlaryňyza goşmaça ýylylyk getirip biler.
  • ÜNS BERMEK: Sowuk suw bilen ýumşak aýlawda maşyn ýuwmak, pes temperaturada guramak, dökülmeginden gorkman solmaga çydamly.
  • 100% GARŞY GÖRNÜŞ: Müşderini kanagatlandyrmak hemişe iň esasy mesele, bu önüme aşyk boljakdygyňyza ynanýarys, ýöne soraglaryňyz bar bolsa ýa-da kanagatlanmasaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, meseläni çözeris mümkin boldugyça gysga wagtda we iň gowy hyzmaty hödürläň, satyn almaga arkaýyn boluň.
 • Harby-deňiz pilleriniň parady, bulaşyk tersine Şerpa ýorgan

  Harby-deňiz pilleriniň parady, bulaşyk tersine Şerpa ýorgan

  • 100% mikro süýüm
  • Import edildi
  • % Umşak, 100% mikrofiber mata tersine Sherpa zyňmak ölçegi 60 "x 50" bolup, pagta / poli garyndysyny doldurýar.
  • Roomaşaýyş jaýy, düşegiň aýagy, çagalar bagy ýa-da sowgat hökmünde ajaýyp çylşyrymly pil ýorgan.
  • Bezegli, ak pil dizaýny owadan, funksional zyňmak üçin çal reňkde düzüldi.
  • Zyňmak aňsat we sowuk we ýykylan gurak maşynlary ýuwmak üçin aňsat.Demirlemäň.
 • Flanel ýüň düşek ýorganlary, düşekli divan ýatylýan otagdaky ulular üçin ýeňil, rahat zyňylýan ýorgan, Gamepad gaty salkyn we açyk oýun oýny

  Flanel ýüň düşek ýorganlary, düşekli divan ýatylýan otagdaky ulular üçin ýeňil, rahat zyňylýan ýorgan, Gamepad gaty salkyn we açyk oýun oýny

  • Fleýs, flanel
  • ★ Material beýany p Düwürtige garşy flanelden ýasaldy, has amatly we ýyly. Lýuks ýorgan-düşeklerimizde mahmal bulaşyk duýgy, ýumşak degmek, tabletka garşy, gyrma garşy, allergiýa we dökülmeýän aýratynlyklar bar. allergiýa we demgysma ýykgyn edýänler.
  • ★ SIZE: Saýlamak üçin üç ululyk bar, 50 “X 40 Kids Çagalar üçin amatly, 60“ X 50 youth Youthaşlar üçin, 80 “X 60 ult Ulular üçin amatly!Sargyt goýmak üçin dogry ululygy saýlaň!Dürli düşekleriň zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.Krowatyň ululygyna görä ýorganyň ululygyny saýlap bilersiňiz ýa-da ulanyp bilersiňiz. Hiç hili elektrik ýorgan (möhüm !!!!!)
  • ★ Easyeňil ideg: Bu super ýumşak, gaty amatly ýorganlar arassalamak aňsat, sebäbi maşyn ýuwup bolýar. Täze ýuwmagyň hilini yzygiderli ýuwmak bilen üpjün etmek.Maşyn ýuwmak sowuk.Demir ulanmaň.
  • ★ Täsin dizaýn: Bezeg nagyşly ajaýyp reňkler, öý bezegi bilen aňsatlyk bilen utgaşýar we öýüňizi ajaýyp ýere öwürýär.Livingaşaýyş jaýyňyza ýa-da ýatylýan otagyňyza goşmaça dokma goşmak üçin diwanyň, düşegiň, oturgyjyň ýa-da düşegiň ujundan çyzyň.
  • ★ Ulanylýan sahna: Daşarda gaty ýumşak we ýokary hilli matalar bar, içi bolsa ak.Krowat, diwan, kemping, sowuk kino ýa-da syýahat üçin amatly!Maşgalaňyza we dostlaryňyza ajaýyp sowgat beriň.
 • “Flannel Fleece” 3D Zebra Çap bilen mikrofiber ýorgan atyň

  “Flannel Fleece” 3D Zebra Çap bilen mikrofiber ýorgan atyň

  • GYSGAÇA SYITYASAT: gradeokary derejeli 100% ultra-ýumşak mikrofiber poliesterden ýasalan bu ýumşak ýorgan gaty ýumşak, çydamly we ýeňil.Gyrmyzy we solýan çydamly, dermanlara garşy we ähli pasyllara laýyk gelýär.
  • Ululyklar we reňkler: Zyňmak, ekiz, şa aýal we şa ölçegleri bar. Zyňmak ölçegi 50-den 60 dýuýma, ekiz ululygy 60-dan 80-dýuýma, şa aýalynyň ölçegi 90-dan 90-dýuýma, şa ölçegi 90-dan 108-dýuýma çenli. .Ajaýyp reňk biraz gradient bilen zebra çapdyr.
  • 3D HAND DÜZGÜNLERINDE AIFRATYNLYK: Bu, “Super Comfortable” ýumşak ýorgan üçin ýatmak üçin iň ýokary hilli we tehnologiýa, oňa degeniňizde size başga bir 3D konkaw we konweks duýgusy getirýär we ýeňil agram we ýumşak duýgy bilen ýylylyk berýär.
  • AASsat ideg: Sowuk suwda aýratyn ýuwuň, gury pes ýykyň. Her ýorgan bilen ýorgan has ýumşak bolýar!
  • GATNAŞMAK ÜPJÜNÇILIGI: Munuň bilen kanagatlanmasaňyz, haýsydyr bir sebäbe görä, size doly töleg ýa-da alyş-çalyş bilen serederis.
123456Indiki>>> Sahypa 1/41